مصاحبه زنده رادیویی آقای دکتر پازوکی دبیر علمی دوازدهمی...

مصاحبه زنده رادیویی آقای دکتر پازوکی دبیر علمی دوازدهمی...

بدون نویسنده
1395/08/17
1579 بار

مصاحبه زنده رادیویی آقای دکتر پازوکی دبیر علمی دوازدهمین کنگره بین اللملی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی

آقای دکتر پازوکی دبیرعلمی دوازدهمین کنگره بین اللملی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی در گفتوگوی زنده رادیویی در تاریخ 15 آبان ماه 95 در شبکه رادیو سلامت اطلاعات کاملی را در مورد اهداف ، جنبه های علمی زمان و مکان برگزاری کنگره ارایه دادند.