آخرین فرصت ثبت نام در کنگره

آخرین فرصت ثبت نام در کنگره

بدون نویسنده
1395/08/17
1584 بار

آخرین فرصت ثبت نام کنگره از طریق سایت  در دوازدهمین کنگره بین اللملی تکنیک ها و جراحی های کم تهاجمی

تا ساعت 14:00 روز سه شنبه 18 آبان ماه 1395 می باشد و پس از این تاریخ برای ثبت نام به دبیر خانه کنگره واقع در محل برگزاری کنگره مراجعه شود.