هیئت علمی کنگره

بدون نویسنده
1395/07/08
2792 بار

 

دکتر  عبدالرضا پازوکی ، جراح عمومی ، فلوشیپ جراحی های درون بین ، دبیر علمی کنگره

دکتر محمد کرمان ساروی ، جراح عمومی ، فلوشیپ جراحی های درون بین ، مدیر علمی کنگره
 

دکتر اقبالی ، جراح عمومی ، فلوشیپ جراحی های درون بین

دکتر امینی ، جراح عمومی ، فلوشیپ جراحی های درون بین

دکتر بربند ، جراح عمومی

دکتر پکنه ، جراح عمومی ، فلوشیپ جراحی های درون بین

دکتر توکلی ، جراح عمومی

دکتر جلالی ، جراح عمومی ، فلوشیپ جراحی های درون بین

دکتر جنگجو ، جراح عمومی ، فلوشیپ جراحی های درون بین

دکتر خلج ، جراح عمومی ، فلوشیپ جراحی های درون بین


دکتر دارابی ، جراح عمومی ، فلوشیپ جراحی های درون بین

دکتر رضایی ، جراح عمومی

دکتر زندی ، جراح عمومی

دکتر سعیدی مطهر ، جراح عمومی ، فلوشیپ جراحی های درون بین

دکتر شباهنگ ، جراح عمومی

دکتر صفامنش ، جراح عمومی ، فلوشیپ جراحی های درون بین

دکتر صیادی ، جراح عمومی ، فلوشیپ جراحی های درون بین

دکتر ضرغامی فرد ، جراح عمومی ، فلوشیپ جراحی های درون بین

دکتر طالب پور ، جراح عمومی

دکتر طایفه نوروز ، جراح عمومی

دکتر طولابی ، جراح عمومی

دکتر عابد فیروز جاه ، جراح عمومی ، فلوشیپ جراحی های درون بین

دکتر عاشق ، جراح عمومی

دکتر عبدالحسینی ، جراح عمومی ، فلوشیپ جراحی های درون بین

دکتر عسگری ، جراح عمومی

دکتر علی بیگی ، جراح عمومی ، فلوشیپ جراحی های درون بین

دکتر عیدی ، جراح عمومی ، فلوشیپ جراحی های درون بین

دکتر کارگر ، جراح عمومی

دکتر کریمی ، جراح عمومی ، فلوشیپ جراحی های درون بین


دکتر کرمان ساروی ، جراح عمومی ، فلوشیپ جراحی های درون بین

دکتر کلباسی ، جراح عمومی

دکتر کلیدری ، جراح عمومی ، فلوشیپ جراحی های درون بین

دکتر محمودیه ، جراح عمومی ، فلوشیپ جراحی های درون بین

دکتر ملک پور ، جراح عمومی ، فلوشیپ جراحی عروق

دکتر نیکویان ، جراح عمومی ، فلوشیپ جراحی های درون بین