راهنمای ارسال مقالات

بدون نویسنده
1395/03/05
2230 بار

نحوه تهیه و تنظیم چکیده مقالات:

چکیده مقالات می بایستی مشخصات زیر را داشته باشد:

- عنوان کامل

- نام کامل نویسنده یا نویسندگان به همراه تخصص، درجه علمی، نام دانشگاه متبوع، آدرس پست الکترونیک و شماره تلفن ثابت و همراه باشد؛ همچنین نام سخنران با علامت * مشخص شود در غیر اینصورت تمام مکاتبات و گواهی کنگره برای نفر اول ارسال خواهد شد.

- خلاصه مقاله بایستی شامل بخش های مقدمه، روش اجرا، نتایج و بحث و نتیجه گیری باشد.

- خلاصه مقاله حداکثر شامل 250 کلمه و در محیط Word به صورت متعادل بین بخش  های فوق تقسیم گردد همچنین از جدول در خلاصه مقاله استفاده نشود.

- کلمات کلیدی حد اکثر ۵ مورد باشد.

- نیازی به درج منابع در خلاصه مقالات نیست.

- از آنجا که چکیده مقالات بدون ویرایش در کتاب خلاصه مقالات کنگره به چاپ خواهد رسید خواهشمند است چکیده مقاله قبل از ارسال از منظر متدولوژی، سبک نگارش و املا بررسی دقیق گردد.

- مسئولیت محتوای چکیده  مقالات و مطالب ارائه شده در کنگره مستقیما متوجه نویسندگان است .